သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ရန္

ミャンマー人被害者の皆さんは、こんにちは。

ေဒၚမိုးမိုးျငိမ္းသည္ ၄င္း၏အားထားရေသာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္သံရုံး၊ ရဲစခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံး၊ ဟာရဂ်ဳကု ရဲစခန္းမွတဆင့္ အျမန္ဆံုးေငြမ်ားျပန္ရရွိေရးႏွင့္တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တာဝန္သိသူမ်ားအားလုံး၏ ပူးေပါင္း ကူညီမွဳျဖင့္ Koeki Shoji ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာတြင္ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုထက္မက ၾကာျမင့္စြာ လိမ္လည္ခဲ့မွဳကိို အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ႔ျပီ။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၄၃/၁၁ျဖင့္ ၄င္းကုမၸဏီအား အမည္ပ်က္စာရင္း ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ျပီ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံးမွ တဆင့္ အျမန္ဆံုး ေငြမ်ားျပန္ေပးရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူႏိုင္ရန္္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

တိုက်ဳိရွိ ဟာရဂ်ဳကု ရဲစခန္းတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင္႔တကြ ၄င္းကုမၸဏီအားအေရးယူေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အာဏာရ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုင္ၾကားထားပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ လိမ္လည္လွည့္စားမွဳကို ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အားလံုး ဤဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ တစ္ေယာက္အားႏွင္႔ယူေသာ္မရ၊ တေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ္ရ၏။

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ မိမိ၏နစ္နာမွဳမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
(ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာအားလံုး )
MOE MOE NYEIN
Email: moemoenyein2000@gmail.com
Phone: 95(ျမန္မာ)-1(ရန္ကုန္)-511834
ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေအာက္ပါအတိုင္းစံုစမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
info@koekishoji.com
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆံုးရွဳံးနစ္နာမွဳမ်ားကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမ ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊ ေနာက္ထပ္နစ္နာသူမ်ားမေပၚေပါက္ ေစရန္၊ ကူညီၾကပါ။