နစ္နာသူမ်ားစာရင္း

 ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာလူဦးေရႏွင့္ေငြပမာဏမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ေရခဲေတာင္စြန္းေလးရဲ႕ပမာဏေလာက္ပဲ ရွိပါေသးသည္။ ေရေအာက္မွာ မည္မွ်ရွိေနေသးသနည္း ဆိုတာ မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံ ရရွိလွ်င္္ ထပ္မံတင္ေပးပါမည္။

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ Koeki Shojiကုမၸဏီသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ၾကာ လိမ္လည္လာခဲ့သည္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အလိမ္ခံရသူမ်ားမွာ ျခင္ေထာင္ထဲတြင္ တိ္တ္တိတ္ေလး ငိုေနခဲ့ၾကရသည္။ မည္သို႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္႔အတြက္လည္း ဆက္လက္လိမ္လည္ရန္ အခြင္႔အေရးရေနခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိန္ခ်ိန္၊မၾကာမီသြားရမည္ဟုေမွ်ာ္္လင္႔ခ်က္မ်ားေပးကာ ေငြမ်ားသာတရစ္ျပီးတရစ္ေပးေနခဲ႔ရေသာ အျဖစ္ကို ရပ္တန္းကရပ္ျပီး သြင္းျပီးေငြမ်ားအားလံုးျပန္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိစဥ္ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင္႔အညီ စနစ္တက် စာခ်ဳပ္မ်ားျပန္ခ်ဳပ္ေပးရန္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင္႔ အမည္ပ်က္စာရင္းေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္လက္္လိမ္လည္ရန္ အခြင္႔အေရးမရေတာ့ပါ။

ေနာက္အဆင့္အေနျဖင္႔ လိမ္လည္ယူထားေသာေငြအားလံုးျပန္ေပးေစရမည္။ ကူညီၾကပါ။ေဒၚမိုးမိုးျငိမ္းသည္ ၄င္း၏အားထားရေသာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္သံရုံး၊ ရဲစခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံး၊ ဟာရဂ်ဳကု ရဲစခန္းမွတဆင့္ အျမန္ဆံုးေငြမ်ားျပန္ရရွိေရးႏွင့္တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

နစ္နာသူမ်ားစာရင္း(၁)ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ပါရွိသူမ်ားအားလံုးမွာေဒၚမိုးမိုးျငိမ္း၏ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ Koeki Shoji ၏ MD ျဖစ္သူ Kinoshita Eigoသည္ ေဒၚမိုးမိုးျငိမ္းႏွင္႔ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြမ်ားအား Work Permit ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လစာေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ အလုပ္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းေပါင္းစံု ျပသျပီး ေျပာဆိုလိမ္လည္ခဲ့ပါသည္။

No. Name Amount Date
1 AYE AYE NYEIN 500000 Ks
1000 $
2008/08/15
2009/01/26
2 BANYAR AUNG 500000 Ks
1000 $
2008/08/15
2009/01/26
3 WIN THU RA 500000 Ks 2008/08/15
4 HLA MYO THAN 500000 Ks 2008/08/15
5 KYI PYAR NWIN 500000 Ks
1000 $
2008/08/15
2009/01/26
6 AYE AYE THEIN 500000 Ks
500000 Ks
2008/08/15
2009/06/12
7 SOE MIN TUN 500000 Ks 2008/08/15
8 HLA WIN 500000 Ks 2008/08/20
2009/01/26
9 THU YA SOE 500000 Ks 2008/08/20
10 MYO THET TUN 500000 Ks 2008/08/20
11 TIN MAUNG WIN 500000 Ks 2008/08/20
12 SU SU NAING 500000 Ks 2008/08/15
13 NGUWAR NAING 500000 Ks 2008/08/20
14 CHERRY THAUNG 500000 Ks
1000 $
2008/08/20
2009/01/26
15 PHYU PHYU MOE 500000 Ks 2008/08/20
16 SU KAY KHAING 500000 Ks 2008/08/20
17 MAY SU NAING 500000 Ks 2008/08/20
18 PAN EI PHYU 500000 Ks
1000 $
2008/08/20
2009/01/26
19 AUNG KYAW MIN 500000 Ks
1000 $
2008/08/27
2009/01/26
20 PHYO HEIN ZAW 500000 Ks
1000 $
2008/08/27
2009/01/26
21 SAI AYE KYAW 500000 Ks
500000 Ks
2008/08/27
2009/06/12
22 SAW LAW ALPAW 500000 Ks 2008/08/27
23 KYAW NYEIN 500000 Ks 2008/08/27
24 HTET AUNG KHING 500000 Ks 2008/08/27
25 MA NAN MAY THET KHAING 500000 Ks 2008/08/27
26 THU ZAR AYE 500000 Ks 2008/08/27
27 THU ZAR AYE 500000 Ks 2008/08/27
28 KYAW ZAYAR MIN 500000 Ks 2008/08/27
29 KYAW THU YA 500000 Ks 2008/09/01
30 LUCY PHO 500000 Ks 2008/09/01
31 NYEIN NYEIN SWE 500000 Ks 2008/09/01
32 AYE THANDAR KYAW 500000 Ks 2008/09/01
33 THAN HTAIK AUNG 500000 Ks 2008/09/01
34 TOE HLAING 500000 Ks 2008/09/01
35 ZAW LIN MYAT 500000 Ks 2008/09/09
36 THI HAN SOE 500000 Ks 2008/09/09
37 PHYO PAI OO 500000 Ks 2008/09/09
38 AUNG KYAW PHYO 500000 Ks
1000 $
2008/09/09
2009/01/26
39 NU NU KYI 500000 Ks 2008/09/09
40 THAR ZAW TOE 500000 Ks
500000 Ks
2008/09/09
2009/06/12
41 NYO KYI WIN 500000 Ks
500000 Ks
2008/09/09
2009/06/12
42 DAW MYAT WIN 500000 Ks 2008/09/09
43 HLA HLA THAN 500000 Ks 2008/09/09
44 SAO POE POE REH 500000 Ks 2008/09/17
45 YAN NAING OO 500000 Ks
500000 Ks
2008/09/17
2009/06/12
46 TOE MIN HTWE 500000 Ks 2008/09/17
47 KYAW MIN THU 500000 Ks 2008/09/17
48 MOE MOE WAI 500000 Ks 2008/09/17
49 MYA MYA SAN 500000 Ks 2008/09/17
50 AUNG SOE MOE 500000 Ks 2008/09/17
51 MIN THU KYAW 500000 Ks 2008/09/17
52 YA MIN PHYOE 500000 Ks 2008/09/17
53 NAN MON SENG 500000 Ks 2008/09/17
54 SAI SAI NGIN 500000 Ks 2008/09/18
55 JULIET 500000 Ks 2008/09/22
56 AUNG MIN THIKE 500000 Ks 2008/09/22
57 NYUNT LWIN 500000 Ks 2008/09/22
58 TIN SU SU MON 500000 Ks 2008/09/22
59 MA EI KAY KHINE 500000 Ks 2008/09/22
60 MYINT MYINT THEIN 500000 Ks 2008/09/22
61 TUN TUN LIN 500000 Ks 2008/09/22
62 MIN YE KO 500000 Ks
1000 $
2008/09/22
63 WAI LWIN OO 500000 Ks
1000 $
2008/09/22
2009/01/26
64 HTET ZAW MON 500000 Ks 2008/10/01
65 ZAW MIN HTWE 500000 Ks 2008/10/01
66 KYAW WIN HTUN 500000 Ks 2008/10/01
67 AUNG MYO LWIN 500000 Ks
1000 $
2008/10/01
2009/01/26
68 ZAWWIN TUN 500000 Ks 2008/10/01
69 PO PO THAW 500000 Ks
1000 $
2008/10/05
2009/01/26
70 YE NAUNG 500000 Ks 2008/10/05
71 KHIN CHO CHO WIN 500000 Ks 2008/10/05
72 SOE AUNG 500000 Ks 2008/10/05
73 SOE NANDA TUN 500000 Ks 2008/10/05
74 ZAR YI NWAY NWAY 500000 Ks
1000 $
2008/10/05
2009/01/26
75 AUNG NAING TUN 500000 Ks 2008/10/05
76 APRIL THET SU 500000 Ks 2008/10/05
77 PETER 500000 Ks 2008/10/05
78 THAN MOE AUNG 500000 Ks 2008/10/05
79 AUNG THU PHYO 500000 Ks 2008/10/05
80 NANG KHAM KIN 500000 Ks
1000 $
2008/10/05
2009/01/26
81 LU DEE 500000 Ks 2008/10/19
82 WIN AUNG 500000 Ks 2008/10/19
83 MYINT KYAING 500000 Ks 2008/10/19
84 SOE SOE KHAING 500000 Ks 2008/10/19
85 HAN THU 500000 Ks 2008/10/28
86 LAI YIN WIN 500000 Ks 2008/10/28
87 SAN SAN WIN 500000 Ks
500000 $
2008/10/28
2009/06/12
88 KHIN SAN WIN 500000 Ks 2008/11/04
89 NANG AYE AYE THANT 500000 Ks 2008/11/04
90 MYINT KO NAING 500000 Ks 2008/11/04
91 YEE YEE MON 500000 Ks 2008/11/04
92 KHIN CHO MYAT 500000 Ks 2008/11/23
93 KYAW NAING WIN 500000 Ks 2008/08/15
94 KUN TUN WAI 500000 Ks
1000 $
2008/08/15
2009/01/26
95 MYO THANT ZIN 500000 Ks 2008/08/15
96 AYE MYA MYA 500000 Ks 2008/08/20
97 YAN NAING LIN 500000 Ks 2008/08/20
98 KYAW KYAW OO 500000 Ks 2008/08/27
99 SAI AUNG SAIN 500000 Ks 2008/09/01
100 YE KYAW THU 500000 Ks 2008/09/09
101 WIN THEIN 500000 Ks 2008/09/09
102 HTAY NAING 500000 Ks 2008/09/17
103 BYAR MYAR OO 500000 Ks 2008/10/05
104 EI EI PHYU 500000 Ks
1000 $
2008/10/05
2009/01/26
105 TIN TIN HTAY 500000 Ks 2008/10/05
106 BO BO KYAW SAN 500000 Ks 2008/10/05
107 HLA YEE 500000 Ks 2008/10/05
108 SAN SAN SOE 500000 Ks 2008/10/18
 * 1円≒8Ks(2008年レート)

နစ္နာသူမ်ားစာရင္း(၂)

 下記の被害者たちは、後に被害状況を判明し、当サイトに追加掲載されたものです。

No. Name Amount Date
1 Sander Lwin 3500000 Ks 2008/12/16
2 Pyu pyu thew 200000 Yen
(in Japan)
2008/12/16
3 Nller kyaw 2500000 Ks 2008/12/16
4 Mo mo soo 2500000 Ks 2008/12/17
5 Kaung Anker 4500000 Ks 2008/12/18
6 Aung Thu Hein 3000000 Ks 2008/12/20
7 Aung Myat Thu 4000000 Ks 2008/12/20
8 Nang Aye Thin Zar Tun 2000000 Ks 2008/08/15
9 Nang None Kham 2000000 Ks 2008/12/24
 * 1円≒8Ks(2008年レート)

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

 မိမိ၏နစ္နာမွဳမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာအားလံုး ) MOE MOE NYEIN Email: moemoenyein2000@gmail.com Phone: 95(ျမန္မာ)-1(ရန္ကုန္)-511834 ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေအာက္ပါအတိုင္းစံုစမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ info@koekishoji.com