ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

မိမိ၏နစ္နာမွဳမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
(ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာအားလံုး )

MOE MOE NYEIN

Email: moemoenyein2000@gmail.com
Phone: 95(ျမန္မာ)-1(ရန္ကုန္)-511834


ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေအာက္ပါအတိုင္းစံုစမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
info@koekishoji.com